Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Εργασία για ολους τους ευρωπαιους με αποδοχές επάνω από 3.000€ το μήνα,.. μήπως σε ενδιαφέρει??? Νέος Διαγωνισμός για προσλήψεις στην ΕΕ στον τομέα της Γραμματειακής ΥποστήριξηςEL = 25 EN = 79 ET = 11 FI = 26 FR = 62 GA = 18 HU = 8 IT = 28 Μπορείτε να εγγραφείτε σε μία μόνο από τις προαναφερθείσες γλώσσες.


Νέος Διαγωνισμός για προσλήψεις στην ΕΕ στον τομέα της Γραμματειακής Υποστήριξης

Βγήκε πριν λίγο η προκήρυξη για ένα ακόμα διαγωνισμό της ΕΕ.


Ο διαγωνισμός αφορά μεταξύ άλλων, την πρόσληψη 25 ατόμων με κύρια γλώσσα τα Ελληνικά στον τομέα της Γραμματειακής υποστήριξης και σίγουρα είναι πολλά άτομα σε σύγκριση με άλλες χώρες (Πχ με την Ιταλία που έχει πολλαπλάσιο πληθυσμό και μόνο 28 θέσεις).
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 20η Δεκεμβρίου 2011 στη 1 η ώρα το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας.
Οι αποδοχές είναι πάνω από 3.000€ (αφορολόγητα!) το μήνα,
ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τα διάφορα επιδόματα που υπάρχουν.
Ο διαγωνισμός είναι 'καθαρός' σε υπολογιστή και (ευτυχώς) ΔΕΝ  παίζει 'μέσον'.
Προετοιμαστείτε όσο καλύτερα μπορείτε και διεκδικήστε με αξιώσεις μια θέση στην ΕΕ στις Βρυξέλλες.

17.11.2011 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 336 A/5
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AST/117/11
(2011/C 336 A/02)
Ενδιαφέρεστε για μια σταδιοδρομία στις υπηρεσίες μας;
Τα προσόντα σας αντιστοιχούν στα κριτήριά μας;
Δηλώστε συμμετοχή
Εκμεταλλευτείτε πλήρως κάθε δυνατότητα επιτυχίας
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό με εξετάσεις για την κατάρ­
τιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων (*).
Βοηθοί (AST 1) στον τομέα της γραμματείας
για τις ακόλουθες γλώσσες:
ελληνικά (EL), αγγλικά (EN), εσθονικά (ET), φιλανδικά (FI), γαλλικά (FR), ιρλανδικά (GA), ουγγρικά
(HU), ιταλικά (IT)
Ο διαγωνισμός αυτός αποσκοπεί στην κατάρτιση εφεδρικών πινάκων για την πλήρωση κενών θέσεων στα θεσμικά
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πριν υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τον Οδηγό για τους
υποψηφίους γενικών διαγωνισμών που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα C 315 A της
28ης Οκτωβρίου 2011 και να συμβουλευτείτε τον διαδικτυακό τόπο της EPSO.
Ο εν λόγω οδηγός, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της προκήρυξης του διαγωνισμού, θα
σας βοηθήσει να κατανοήσετε τους κανόνες τους σχετικούς με τις διαδικασίες και τις λεπτομέ­ρειες εγγραφής.

ΕΦΕΔΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
VII. ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
(*) Στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού, κάθε αναφορά σε πρόσωπο γένους αρσενικού θεωρείται ότι δηλώνει και το θηλυκό γένος. C 336 A/6 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.11.2011
I. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Αριθμός επιτυχόντων ανά
γλώσσα
2. Παρατηρήσεις
EL = 25
EN = 79
ET = 11
FI = 26
FR = 62
GA = 18
HU = 8
IT = 28
Μπορείτε να εγγραφείτε σε μία μόνο από τις προαναφερθείσες γλώσσες.
Αυτή η επιλογή πρέπει να γίνει τη στιγμή της ηλεκτρονικής εγγραφής και δεν είναι
δυνατόν να τροποποιηθεί μετά την επιβεβαίωση και την επικύρωση της αίτησης
υποψηφιότητάς σας με ηλεκτρονικό μέσο.
Ο παρών διαγωνισμός προορίζεται για υποψηφίους με άριστη γνώση, τόσο
στον γραπτό όσο και τον προφορικό λόγο, της γλώσσας του διαγωνισμού
(επίπεδο μητρικής γλώσσας ή ισοδύναμο επίπεδο). Εάν δεν διαθέτετε το εν
λόγω επίπεδο, σας συνιστούμε να μην εγγραφείτε.
II. ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Τα ευρωπαϊκά όργανα αναζητούν άτομα τα οποία θα ασκήσουν καθήκοντα γραμματείας εντός των υπηρεσιών
τους.
Ο κύριος ρόλος είναι αυτός του βοηθού διεύθυνσης,  του ειδικευμένου γραμματέα,  του γραμματέα γενικών καθη­κόντων,  του διοικητικού υπαλλήλου κ.λπ.  Οι δραστηριότητες αυτές συνδέονται συχνά με τη διοικητική διαχείριση,
μπορεί ωστόσο να ποικίλλουν ανάλογα με τη θέση.  Σε γενικές γραμμές,  ο γραμματέας ασκεί αυτόνομο ρόλο
υποστήριξης ενός ή περισσοτέρων ατόμων,  υπηρεσιών ή διοικητικών μονάδων εντός του οργάνου.  Η λειτουργική
του συνεισφορά συνίσταται στο να δίνει μορφή,  να επεξεργάζεται και να διανέμει τις πληροφορίες.
Τα καθήκοντα είναι ποικίλα και μπορούν να περιλαμβάνουν:
—  την προετοιμασία φακέλων,
—  την οργάνωση και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών (συνεδριάσεις,  μετακινήσεις για επαγ­γελματικούς λόγους),
—  τη διαχείριση των εγγράφων (παραλαβή,  διαχείριση,  παρακολούθηση και ταξινόμηση των εγγράφων και της
αλληλογραφίας),
—  την προετοιμασία,  επεξεργασία,  ολοκλήρωση και επαλήθευση των εγγράφων (σύνταξη,  σελιδοποίηση,  μορφο­
ποίηση, πίνακες),
—  την αναζήτηση, συγκέντρωση και διάδοση των πληροφοριών (ενημέρωση των βάσεων δεδομένων,  των δελτίων),
—  στις μεταφραστικές υπηρεσίες: παραλαβή,  διαχείριση και επεξεργασία των αιτήσεων μετάφρασης και ιδίως
προετοιμασία,  επεξεργασία και ολοκλήρωση των εγγράφων,  κατά κύριο λόγο με τη βοήθεια λογισμικού μετάφρασης,  τροφοδότηση και ενημέρωση των μνημών μετάφρασης,  καθώς και εργασίες δακτυλογράφησης, σελιδοποίησις και μορφοποίησης.
Τα γενικά προσόντα που αναζητούνται από τα θεσμικά όργανα παρατίθενται στο σημείο 1.2 του οδηγού για
τους υποψηφίους των γενικών διαγωνισμών

III. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής εγγραφής,  θα πρέπει να πληρούνται όλοι οι
ακόλουθοι γενικοί και ειδικοί όροι:
1. Γενικοί όροι: οι υποψήφιοι πρέπει:
α)  να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
β)  να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων·
γ)  να έχουν τακτοποιηθεί στρατολογικά σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία περί στρατολογίας·
δ)  να διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων. 17.11.2011 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 336 A/7
2. Ειδικοί όροι
2.1.Είτε α)Είτε β)
Δίπλωμα:
να έχουν περατώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες από δίπλωμα/πτυχίο στον
τομέα της γραμματειακής υποστήριξης,
να έχουν περατώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  πιστοποιούμενες από δίπλωμα το οποίο
παρέχει δικαίωμα εισόδου στην ανώτερη εκπαίδευση,  και να έχουν επαγγελματική πείρα τουλάχιστον
τριών ετών στον τομέα της γραμματειακής υποστήριξης,  της οποίας τα καθήκοντα συνδέονται άμεσα
και κατά το μεγαλύτερο μέρος τους με τα καθήκοντα γραμματείας όπως αυτά περιγράφονται στον
τίτλο ΙΙ.
2.2. Γλωσσικές γνώσεις
α) Γλώσσα 1
και
β)  Γλώσσα 2
Κύρια γλώσσα:
Άριστη γνώση της επιλεγείσας για τον διαγωνισμό γλώσσας μεταξύ EL, EN, ET, FI, FR, GA, HU, IT.
Δεύτερη γλώσσα (υποχρεωτικά διαφορετική από τη γλώσσα 1):
ικανοποιητική γνώση της αγγλικής,  της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας
IV. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
1. Θα κληθεί να συμμετάσχει στις
προκαταρκτικές δοκιμασίες ο υποψήφιος
Θα κληθείτε να συμμετάσχετε σε αυτές τις δοκιμασίες,  εάν έχετε επικυρώσει την υποψηφιότητά σας
έγκαιρα (βλέπε τίτλο VII).
Προσοχή:
1. επικυρώνοντας την υποψηφιότητά σας,  δηλώνετε ότι εκπληρώνετε τους γενικούς και ειδικούς
όρους του τίτλου ΙΙΙ·
2. για να συμμετάσχετε στις δοκιμασίες,  οφείλετε να κάνετε κράτηση ημερομηνίας· η κράτηση αυτή
πρέπει να γίνει οπωσδήποτε εντός της προθεσμίας που θα σας ανακοινωθεί μέσω της μερίδας σας
EPSO.
2. Φύση των δοκιμα­σιών και βαθμολόγηση
Σειρά δοκιμασιών με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την αξιολόγηση των γενικών ικανοτήτων και
δεξιοτήτων των υποψηφίων όσον αφορά:
Δοκιμασία α)  την κατανόηση κειμένων βαθμολόγηση: 0  έως 20 μονάδεςβάση: 10 μονάδες
Δοκιμασία β)  την ευχέρεια στους αριθμητικούς υπολογισμούς βαθμολόγηση: 0  έως 10 μονάδες
Δοκιμασία γ)  την κατανόηση αφηρημένων εννοιών βαθμολόγηση: 0  έως 10 μονάδες
Η βάση είναι το 10 για το σύνολο των δοκιμασιών β)  και γ) Δοκιμασία δ)  επαγγελματικές δεξιότητες:
ορθότητα και ακρίβεια βαθμολόγηση: 0  έως 40 μονάδες
Δοκιμασία ε)  επαγγελματικές δεξιότητες: Καθορισμός προτεραιοτήτων και οργάνωση βαθμολόγηση: 0  έως 40 μονάδες
Η βάση είναι το 40 για το σύνολο των δοκιμασιών δ)  και ε) Δοκιμασία στ)  Δεξιότητες στον τομέα της γραμμα­τειακής υποστήριξης
βαθμολόγηση: 0  έως 40 μονάδες βάση: 20 μονάδες
3. Γλώσσα των δοκι­μασιών
Γλώσσα 1 για τις δοκιμασίες α), β) και γ)
Γλώσσα 2 για τις δοκιμασίες δ), ε) και στ) C 336 A/8 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.11.2011
V. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
1. Θα γίνετε δεκτοί —  εφόσον (1)  έχετε λάβει μια από τις υψηλότερες βαθμολογίες (
2)  και συγχρόνως τη βάση στις(*) στις δοκιμασίες προκαταρκτικές δοκιμασίες συμμετοχής και
αξιολόγησης —  εφόσον,  σύμφωνα με τις δηλώσεις σας κατά την ηλεκτρονική εγγραφή,  πληροίτε τους γενι­κούς και ειδικούς όρους του τίτλου ΙΙΙ.
(*) Η συμμετοχή σας θα επιβεβαιωθεί με την επιφύλαξη μεταγενέστερου ελέγχου των δικαιολογη­
τικών που οφείλετε να προσκομίσετε κατά τις δοκιμασίες αξιολόγησης.  Τα δικαιολογητικά των
υποψηφίων που πληρούν τους όρους συμμετοχής και έχουν λάβει την υψηλότερη βαθμολογία
στις δοκιμασίες αξιολόγησης θα εξεταστούν,  κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά,  μέχρι του
αριθμού των επιτυχόντων που αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη του διαγωνισμού.
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που βρίσκονται κάτω από το προαναφερθέν όριο δεν θα
εξεταστούν.
2. Δοκιμασίες αξιολό­γησης
Θα κληθείτε να συμμετάσχετε στις δοκιμασίες αξιολόγησης,  καταρχήν στις Βρυξέλλες,  για μία ημέρα.
Θα αξιολογηθείτε για τις ειδικές δεξιότητές σας στον τομέα μέσω των ακόλουθων στοιχείων:
α) πρακτική δοκιμασία που αποσκοπεί στην προετοιμασία ή/και την επεξεργασία ενός εγγράφου
MS Word/Excel·
β)  πρακτική δοκιμασία που αποσκοπεί στην αξιολόγηση της ικανότητας γραπτής έκφρασης (ιδίως
ορθογραφία, σύνταξη και γραμματική).
Θα αξιολογηθείτε επίσης μεταξύ άλλων για τις ακόλουθες γενικές δεξιότητες:
—  Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων
—  Επικοινωνία
—  Ποιοτική και αποτελεσματική εργασία
—  Εκπαίδευση και εξέλιξη
—  Καθορισμός προτεραιοτήτων και οργάνωση
—  Προσαρμοστικότητα
—  Συνεργασία με άλλους
Ο ορισμός αυτών των δεξιοτήτων παρατίθεται στο σημείο 1.2 του Οδηγού για τους υποψηφίους
γενικών διαγωνισμών.
Οι γενικές αυτές δεξιότητες αξιολογούνται βάσει των ακόλουθων στοιχείων:
γ)  κουτί αλληλογραφίας (άσκηση εισερχόμενης αλληλογραφίας)·
δ)  δομημένη συνέντευξη·
ε)  εκτίμηση καταστάσεων.
Κάθε μία από τις γενικές αυτές δεξιότητες θα υποβληθεί σε δοκιμή σύμφωνα με το ακόλουθο
πρότυπο:
Κουτί αλληλογραφίας Δομημένη συνέντευξη Εκτίμηση καταστάσεων
Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων x  x
Επικοινωνία x
Ποιοτική και αποτελεσματική εργασία x  x
Εκπαίδευση και εξέλιξη x
Καθορισμός προτεραιοτήτων και οργάνωση x  x
Προσαρμοστικότητα x  x
Συνεργασία με άλλους x  x
3. Γλώσσες των δοκι­
μασιών αξιολό­
γησης
Γλώσσα 1: εξετάσεις α) και β)
Γλώσσα 2: εξετάσεις γ), δ) και ε)
1)  Στην περίπτωση που στην τελευταία θέση ισοβαθμήσουν πολλοί υποψήφιοι,  στις δοκιμασίες αξιολόγησης θα κληθούν να συμμετάσχουν όλοι αυτοί οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι.
(2)  Ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αξιολόγησης είναι 2,5 φορές περίπου ο αριθμός
των επιτυχόντων που αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση του διαγωνισμού και θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο της EPSO
(www.eu-careers.eu).
(3)  Διευκρινίσεις σχετικά με τα πληκτρολόγια που θα τεθούν στη διάθεση των υποψηφίων θα κοινοποιηθούν κατά την πρόσκληση
συμμετοχής στις δοκιμασίες αξιολόγησης.  Θα διατεθούν στους υποψηφίους συνήθεις τύποι πληκτρολογίων που χρησιμο­
ποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 17.11.2011 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 336 A/9
4. Βαθμολόγηση Ειδικές δεξιότητες
εξέταση α): 0  έως 20 μονάδες
βάση: 12 μονάδες
εξέταση β): 0  έως 10 μονάδες
βάση: 6 μονάδες
συντελεστής στάθμισης: 30 % της συνολικής βαθμολογίας
Γενικές δεξιότητες
Από 0  έως 10 μονάδες για καθεμία μια από τις γενικές ικανότητες
βάση:
3 μονάδες για κάθε δεξιότητα και
35 μονάδες στις 70 για το σύνολο των 7 γενικών ικανοτήτων.
συντελεστής στάθμισης: 70 % της συνολικής βαθμολογίας
1. Εγγραφή στους
εφεδρικούς πίνακες
προσλήψεων (4)
2. Κατάταξη
VI. ΕΦΕΔΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Εάν είστε μεταξύ των υποψηφίων (
5)  που έλαβαν τη βάση και,  ταυτόχρονα,  συγκέντρωσαν τις υψηλό­
τερες βαθμολογίες για το σύνολο των δοκιμασιών αξιολόγησης (βλέπε αριθμό υποψηφίων,  τίτλος Ι
σημείο 1) και εφόσον, βάσει των δικαιολογητικών,  πληροίτε όλους τους όρους συμμετοχής,  η
εξεταστική επιτροπή εγγράφει το ονοματεπώνυμό σας στον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων.
Οι πίνακες καταρτίζονται ανά γλώσσα,  ανά ομάδα επιτυχίας (το πολύ 4) και κατ'  αλφαβητική σειρά
σε κάθε ομάδα επιτυχίας.
1. Ηλεκτρονική εγγραφή
2. Φάκελος υποψη­φιότητας
VII. ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά,  ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον
δικτυακό τόπο της EPSO.
Προθεσμία: 20 Δεκεμβρίου 2011 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.
Σε μεταγενέστερο στάδιο και εφόσον είστε μεταξύ των υποψηφίων που έχουν γίνει δεκτοί στις
δοκιμασίες αξιολόγησης,  θα πρέπει να προσκομίσετε (
6)  τον πλήρη φάκελο της υποψηφιότητάς σας
(ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας υπογεγραμμένη και δικαιολογητικά).
Λεπτομέρειες της διαδικασίας: βλέπε σημείο 6.1 του Οδηγού για τους υποψηφίους γενικών διαγω­
νισμών.
4)  Η Επιτροπή ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και
του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η εν λόγω τροποποίηση θα μπορούσε ειδικότερα να αφορά τις σταδιοδρο­μίες και τα είδη θέσεων που καταλαμβάνουν οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό.  Στους επιτυχόντες υποψηφίους του παρό­ντος διαγωνισμού πιθανόν να προταθεί πρόσληψη βάσει των νέων κανονιστικών διατάξεων,  μετά την έγκριση αυτών από τον
νομοθέτη και με την επιφύλαξη άλλων συνεπειών νομοθετικής και δημοσιονομικής φύσεως.
5)  Στην περίπτωση που στην τελευταία θέση ευρίσκονται πολλοί υποψήφιοι με την ίδια βαθμολογία,  εγγράφονται στον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων όλοι οι εν λόγω υποψήφιοι.
(6)  Η προθεσμία θα σας ανακοινωθεί σε εύθετο χρόνο,  μέσω της ατομικής σας μερίδας EPSO.http://eu-competitions.blogspot.com/?gclid=CL3yq4T43KwCFcMl3godkRRuXw

1 σχόλιο:

chat ellampes.)

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget